HƯỚNG DẪN: Ấn chuột trái để đổi màu
Tìm màu khớp với màu mình đang có trong dãy màu tiến đến.